เหมืองแร่ยิปซั่ม

เหมืองแร่ยิปซั่ม

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

สร้างงานด้วยมาตรฐาน บริการด้วยใจ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมปลอดภัย เราใส่ใจพัฒนาอย่างยั่งยืน

"เหมืองแร่ยิปซั่ม"
สหชาติเศรษฐกิจ

Sahachart Sethakit

เหมืองแร่ยิปซั่ม

นครสวรรค์

TH_Home
EN_Home
CSR_5665
Shadow


ยิปซัม (Gypsum) (CaSO4·2H2O) หรือเรียกว่าเกลือจืด เป็นแร่อโลหะที่มีความเปราะมากมีสีขาว ไม่มีสีหรือสีเทา มักมีสีเหลือง แดง หรือน้ำตาล เป็นมลทินปนอยู่ มีความวาวคล้ายแก้ว มุก หรือไหม ความแข็ง 2 ความถ่วงจำเพาะ 2.7 เนื้อแร่โปร่งใสจนกระทั่งโปร่งแสง อาจเรียกชื่อต่างกันออกไปตามลักษณะของเนื้อแร่ คือ ชนิดซาตินสปาร์ (satinspar) เป็นแร่ยิปซัมลักษณะที่เป็นเนื้อเสี้ยน มีความวาวคล้ายไหม ชนิดอะลาบาสเทอร์ (alabaster) มีเนื้อเป็นมวลเม็ดอัดกันแน่น และชนิดซีลีไนต์ (selenite) ใสไม่มีสี เนื้อแร่เป็นแผ่นบางโปร่งใส แร่ยิปซัมของไทยมีเนื้อเป็นเกล็ดเล็กๆ สมานแน่น เรียกว่า “อะลาบาสเตอร์ (alabaster) ” ซึ่งมิได้เกิดจากการตกตะกอนทับถมกันในสภาพการณ์ปฐมภูมิจากการระเหยของน้ำ แต่เกิดจากการเติมน้ำ (rehydration) ให้กับช่วงบนสุดของมวลแอนไฮไดรต์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดแร่ ยิปซัมในประเทศไทยมีประวัติที่ค่อนข้างซับซ้อน และการศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่พบว่า เคยผ่านการเปลี่ยนแปลงชนิดแร่ไปมา ระหว่างยิปซัมกับแอนไฮไดรต์ (CaSO4) หลายครั้ง (Utha-aroon and Ratanajarurak, 1996) ก่อนจะมีสภาพเช่นในปัจจุบัน

ประโยชน์ของแร่ยิปซัม 
สามารถนำมาทำปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ (portland cement) แผ่นยิปซัมอัด (gypsum board) หรือแผ่นยิปซัมบอร์ด ชอล์ก กระดาษ และปุ๋ย 
สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

 • บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด เราจะสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้า มีความมั่นใจว่า บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ สามารถผลิตสินค้าแร่ยิปซั่ม และให้บริการขนส่งแร่ยิปซั่มที่มีคุณภาพ, ราคายุติธรรม และส่งมอบตรงเวลา
 • เราจะสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้า มีความมั่นใจว่า บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์แร่ยิปซั่มอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นงานบริการขนส่งตามมาตรฐานความปลอดภัย และตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์แร่ยิปซั่ม, พัฒนาระบบโลจิสติกส์

 • เราปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแร่ยิปซั่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรงความต้องการของลูกค้า
 • เราจะปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

มีมาตรฐานการผลิตแร่ยิปซั่มและให้บริการ, มีมาตรฐานการจัดการระบบโลจิสติกส์

 • เราจะทำการผลิตและให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด มีระบบควบคุมคุณภาพเพื่อผลิตแร่ยิปซั่มและให้บริการที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
 • เราจะจัดการระบบโลจิสติกส์ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

สรรหา สร้างสรรค์ พัฒนาบุคลากร

บจก.สหชาติเศรษฐกิจ เราจะสรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมตามลักษณะงาน รวมทั้งพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในการทำงานของบุคลากร

 • เราจะพัฒนาระดับความสามารถ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ที่ซึ่งจะก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการที่จะลดผลกระทบอันเนื่องมาจากวัตถุดิบกระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ การบริการขนส่ง ตลอดจน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
 • เราจะรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยที่จะคำนึงถึงทุกๆ สิ่งตั้งแต่วัตถุดิบกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทตลอดจนการบริการต่างๆ ของบริษัท ที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
 • เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ของภายในประเทศโดยการนำข้อกำหนดต่างๆมาจัดทำมาตรฐานขั้นต่ำของเราในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท
 • เราพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆฝ่าย เพื่อให้เกิดการรักษา และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าแก่สังคม
 • นโยบายฉบับนี้ พร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนตลอดเวลา

เราจะดำเนินธุรกิจโดยมีพันธกิจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ดูแลผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน

 • ต่อลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะให้คุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการดูแลใส่ใจเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง
 • ต่อคู่ค้า เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
 • ต่อผู้ถือหุ้น เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์สามารถสร้างกำไรเพื่อผลตอบแทนที่ดี และให้มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
 • ต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เกิดดุลยภาพ กล่าวคือ ธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการเข้าด้วยกันจะทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม โดยใช้ความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนเป็นแกนกลางการพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดความสมดุล ระหว่างคน ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง เพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
 • ต่อสังคม เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยการสร้างงานและพัฒนาสาธารณูปโภค รวมถึงดูแลด้านศาสนา การศึกษาสาธารณสุขให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความจริงใจ
 • ต่อพนักงาน เราสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วม ความสุขในการทำงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการทำงาน

สายธุรกิจ
0
กลุ่มธุรกิจ
0
ประเทศและเขตเศรษฐกิจ
0